O nás
O nás

O nás

Naša firma je špecializovaná predovšetkým na projektovanie dopravných stavieb.

Poskytujeme komplexné projektové, inžinierske a konzultačné služby v oblasti výstavby a rekonštrukcií ciest, miestnych komunikácií, križovatiek, individuálnej bytovej výstavby (IBV), cyklochodníkov, spevnených plôch, parkovísk a dopravného značenia.

Našou ambíciou je postarať sa o maximálnu spokojnosť našich partnerov a spĺňať očakávania pre príjemný život nielen súčasnej, ale aj budúcej generácie.

o
Služby
Služby

Služby

Projektovanie dopravných stavieb
 • Cesty a miestne komunikácie
 • Križovatky
 • Parkoviská
 • Priemyselné parky
 • Spevnené plochy
 • Cyklotrasy, chodníky, pešie zóny
 • Poľné cesty
 • Vjazdy na pozemok, napojenie pozemkov na verejnú sieť
Projektová a inžinierska činnosť
 • Štúdia (Š)
 • Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR)
 • Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
 • Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)
 • Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)
Výpočet kapacít pozemných komunikácií
 • Vypracovanie dopravno-inžinierskych prieskumov
 • Posúdenie kapacít pozemných komunikácií a križovatiek
 • Návrh odstavných a parkovacích stojísk
Projekty dopravného značenia
 • Trvalé dopravné značenia
 • Dočasné dopravné značenia
 • Projekty organizácie dopravy
 • Pasport dopravného značenia
 • Projekty pre vydanie rozkopávkového povolenia
Komplexná predprojektová a projektová príprava
 • Geodetické zamerania
 • Inžiniersko-geologické a hydrogeologické prieskumy
 • Diagnostika a návrh vozoviek
 • Hlukové a emisné štúdie
 • EIA, posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • Rozpočty stavebných nákladov dopravných stavieb
 • Simulácie prejazdu a manévrovateľnosti vozidiel
 • Vizualizácie dopravných stavieb
Výhody
Výhody

Výhody

Rýchlosť
Precíznosť
Dochvíľnosť
Inovatívnosť
Referencie
Referencie

Referencie

Správa a údržba ciest TTSK Rekonštrukcia cesty III/1400 Dolný Štál – Topoľníky

Rekonštrukcia cesty II/561 Matúškovo

Rekonštrukcia cesty III/1335 Pusté Úľany až po I/62
Obec Kostolné Kračany Priemyselný park Kostolné Kračany
(komunikácie a spevnené plochy)
Mesto Dunajská Streda Cyklotrasa na Veľkodvorníckej ceste

Priechod pre chodcov na ulici Gyulu Szabóa

Okružná križovatka na Bratislavskej ceste
Mesto Šamorín Autobusová zastávka v križovatke Čilistovská-Dubová
Obec Dolný Bar IBV Dolný Bar
Florida Villa Park Florida Villa Park II. etapa

Florida Villa Park III. etapa
Obec Orechová Potôň IBV Orechová Potôň
Obec Marcelová Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Marcelová
Mesto Gabčíkovo Priechody pre chodcov v meste Gabčikovo
Slovenská Pošta a.s. Dočasné dopravné značenie
Kontakt
Kontakt

Kontakt

Ďakujeme, Váš formulár bol odoslaný.
Ing. Dávid Csánó konateľ, autorizovaný stavebný inžinier SKSI mobil: +421 908 562 837 DKVIA s.r.o.
Kancelária:
Nezábudková 475/6
929 01 Dunajská Streda
IČO: 51332124 IČ DPH: SK 2120683180 Mapa:
Softverové vybavenie: